Reglement Geinloop

Deelnemers aan de Geinloop worden geacht met onderstaand reglement bekend te zijn.

1 De Geinloop wordt georganiseerd door de Stichting Geinloop met als statutaire zetel Driemond (gemeente Amsterdam Zuidoost). De Stichting Geinloop is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 41204068.
2 Het bestuur van de Stichting Geinloop stelt jaarlijks het “Reglement Geinloop” vast.
3 De deelnemers aan de Geinloop verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan het reglement.
4 Het reglement is eveneens van toepassing op de door de Stichting Geinloop ingeschakelde medewerkers c.q. vrijwilligers.
5 De Geinloop kent diverse afstanden waaronder tevens een KNAU wedstrijd over 10 km.
6 Deelnemers dienen het startnummer aan de voorzijde en volledig zichtbaar te dragen.
7 Achter de laatste loper rijdt een voertuig van de organisatie en/of een voertuig van de politie.
8 Wedstrijdleiding en medewerkers worden aangewezen door het bestuur van de Stichting Geinloop.
9 De wedstrijdleider heeft de wedstrijdtechnische eindverantwoordelijkheid.
10 De wedstrijdleiding heeft het recht bij overtreding van dit reglement een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen.
11 Het Rode Kruis heeft het recht een deelnemer bij ernstig fysiek ongemak en uit voorzorg voor de deelnemer zelf uit de wedstrijd te halen.
12 Instructies van politie, wedstrijdleiding, verkeersregelaars, Rode Kruis en medewerkers moeten direct en stipt opgevolgd worden. Ook dient men de aangegeven aanlooproute te volgen. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.
13 Geschillen tussen de Stichting Geinloop en derden worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter voorgelegd aan de arbitragecommissie van de KNAU. Het arbitragereglement van de KNAU is hierop van toepassing.
14 De deelnemers nemen volledig deel voor eigen risico. De Stichting Geinloop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens grove schuld van de organisatie.
15 De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de Geinloop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de Geinloop ontheffing verleend is.
16 Het is niet toegestaan honden (al dan niet aangelijnd) mee te nemen. Het is deelnemers evenmin toegestaan zich te laten begeleiden door een of meer personen op een fiets of ander vervoermiddel, tenzij met toestemming van de Stichting Geinloop.
17 Deelnemers hebben geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en andere kosten, indien zij van deelname afzien.
18 De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele Geinloop af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld en andere kosten. Wel zal bekeken worden of de Geinloop op een latere datum alsnog doorgang kan vinden, waarbij bekeken zal worden of/hoe de eerder ingeschreven deelnemers gecompenseerd kunnen worden.
19 Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
20 De uitslagen van de wedstrijd voor de verschillende categorieën en daaraan verbonden prijzen worden bepaald door de volgorde van binnenkomst op basis van de bruto tijd. Als service bieden wij de deelnemers ook de netto tijden aan in onze uitslagenlijsten.
21 De tijdregistratie wordt verzorgd door RaceTimer. De eindverantwoordelijkheid over de uitslagen is in handen van de wedstrijdleiding. Deelnemers die geen startnummer met chip dragen worden niet geregistreerd en komen niet in aanmerking voor prijzen.
22 De deelnemersgegevens worden opgenomen in een e-mailbestand. Het e-mailbestand is eigendom van de Stichting Geinloop en zal niet aan derden verstrekt worden.
23 Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Geinloop zonder daarvoor een vergoeding te claimen.
In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. Bij eventuele onenigheid neemt het bestuur van de Stichting Geinloop de eindbeslissing.
24 Overal waar in dit reglement sprake is van deelnemer, wordt ook deelneemster bedoeld.
25 De begroting en afrekening van de Geinloop wordt jaarlijks in september goedgekeurd door het bestuur van de Stichting Geinloop. De Stichting Geinloop heeft geen winstoogmerk. Een positief saldo zal beschikbaar zijn voor de organisatie van een volgende Geinloop.

Laatst gewijzigd op 25 september 2014